VEDTÆGTER for FORENINGEN AF YNGRE ENDOKRINOLOGER (FYEN)

 • 1 NAVN

Stk. 1. Foreningens navn er: Foreningen af Yngre Endokrinologer (FYEN).
Stk. 2. Foreningen er en fraktion af Dansk Endokrinologisk Selskab (DES).

 • 2 FORMÅL

Stk. 1. Foreningens formål er at varetage medicinstuderendes og yngre lægers endokrinologiske uddannelses,- forsknings,- undervisnings,- og arbejdsmæssige interesser.

 • 3 MEDLEMSKAB

Stk. 1. Medlemskab af FYEN forudsætter medlemskab DES. Som medlem af FYEN har man stemmeret ved generalforsamlingen og kan vælges til bestyrelses- eller udvalgsposter.

Stk. 2. Indmeldelse og udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til sekretæren i bestyrelsen. Udmeldelse skal ske med 1 måneds varsel. Der ydes ikke refusion for allerede indbetalt kontingent.

Stk. 3. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for ét år ad gangen og opkræves helårligt. Som udmeldt betragtes den, der ikke har betalt kontingent i mindst 1 år.

Stk. 4. Ikke medlemmer, både læger og medicinstuderende, kan deltage i FYEN weekend én gang uden at være medlem. Yderligere deltagelse forudsætter indmeldelse.

Stk. 5. Medlemmer med fast tilknytning til medicinalindustrien kan ikke varetage tillidsposter i FYEN. Ved fast tilknytning forstås f.eks. medlem af advisory boards eller lignende hverv med fast aflønning. Enkeltstående foredragshonorering, mødeplanlægning eller mødeledelse samt investigator i sponsorerede studier regnes ikke for fast tilknytning.

 • 4 FORENINGENS ORGANISATION

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Generalforsamlingen ledes af en bestyrelse, som er ansvarlig overfor generalforsamlingen.

 • 5 GENERALFORSAMLINGEN

Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes årligt senest ved udgangen af november måned, eventuelt inden udgangen af januar i forbindelse med årsmødet i DES. Bestyrelsen indkalder skriftligt hertil med 4 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde oplysninger om, hvem der er på valg og hvem, der kan genvælges samt en dagsorden med følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
  2. Beretning fra forperson og godkendelse af denne.
  3. Beretning fra nedsatte udvalg.
  4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår.
  5. Budget for næste regnskabsår, herunder kontingent.
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af forperson, bestyrelsesmedlemmer og revisorer jf. §7.1.
  8. Eventuelt.

Stk. 2. Et medlem kan ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen senest 2 uger før den ordinære generalforsamling få en sag optaget som et selvstændigt punkt på dagsordenen.

Stk. 3. Afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal jf. dog §11 & §12. Afstemningen kan ske ved håndsoprækning, men skal være skriftlig, hvis bare ét medlem forlanger det.

Stk. 4. Ved stemmelighed skal der foretages fornyet afstemning. Ved fornyet stemmelighed bortfalder forslaget, bortset fra valg til bestyrelse og revisorer, som afgøres ved lodtrækning.

Stk. 5. Der kan stemmes for sager optaget på dagsordenen ved skriftlig fuldmagt jf. dog §12. Hvert tilstedeværende medlem kan medbringe 1 fuldmagt. Fuldmagten skal være bestyrelsen i hænde og godkendt ved afstemningens begyndelse.

 • 6 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen, hvis to medlemmer af bestyrelsen ønsker det. Hvis 1/5 af samtlige ordinære medlemmer skriftligt begærer dette overfor bestyrelsen, skal denne inden 14 dage skriftlig indkalde til ekstraordinære generalforsamling med 14 dages varsel.

 • 7 BESTYRELSEN

Stk. 1. Bestyrelsen består af forperson og 8 menige medlemmer. Bestyrelsen vælges ved den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. Hvert andet år vælges samtidigt 1 kritisk revisor.
Det tilstræbes at bestyrelsesmedlemmer er geografisk jævnt fordelt over alle uddannelsesregioner (jvf Sundhedsstyrelsens regionsopdeling).

Stk. 2. Ved den ordinære generalforsamling afholdes først forpersonsvalg og dernæst valg til de menige bestyrelsesposter. Forpersonskandidater, der ikke opnår valg, kan samme år opstille til de øvrige bestyrelsesposter på samme vilkår som øvrige kandidater.

Stk. 3. Valg til forpersonsposten skal ved kampvalg ske skriftligt med angivelse af højst 1 navn. Valg til øvrige bestyrelsesposter skal i tilfælde af kampvalg ske skriftligt med maksimalt det antal navne, som der er ledige pladser til.

Stk. 4. Der er mulighed for genvalg 3 gange.

Stk. 5. Bestyrelsen konstituerer sig snarest efter generalforsamlingen med en sekretær og en kasserer.

Stk. 6. Foreningen tegnes af forpersonen og kassereren for bestyrelsen i foreningen eller ved en af disses forfald af forpersonen eller kassereren i foreningen sammen med to bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 7. I tilfælde af forpersonens forfald tegnes foreningen af en konstitueret forperson indtil førstkommende generalforsamling

Stk. 8. Bestyrelsen afholder mindst to årlige møder og fører protokol med referater af alle møder. Der kan ikke træffes beslutninger i bestyrelsen med mindre 4 af dennes medlemmer er til stede.

Stk. 9. Såfremt forfaldet i bestyrelsen er således, at den ikke kan varetage sine opgaver, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor der vælges en ny bestyrelse.

Stk. 10. En nyvalgt forperson skal på genvalg til 2. ordinære generalforsamling efter påbegyndt forpersonskab.

 • 9 FORMUE, REGNSKABSÅR OG REVISION

Stk. 1. Foreningens regnskabsår svarer til kalenderår.

Stk. 2. Kassereren fører FYENS regnskab og fremlægger dette sammen med budget og kontingentforslag ved den ordinære generalforsamling.

Stk. 3. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en revisor, hvoraf den ene skal være en intern kritisk revisor og den anden skal være en ekstern kritisk revisor.

 • 10 FYEN PRISEN

Stk. 1. FYEN prisen tildeles for at være en ildsjæl og inspirator til glæde for FYENS medlemmer

Stk. 2. FYEN prisen uddeles en gang årligt til Des’ årsmøde.

Stk. 3. Med FYEN prisen følger en økonomisk erkendelighed. Beløbet fastsættes årligt på generalforsamlingen.

Stk. 4. Medlemmer af FYEN kan med en kort skriftlig begrundelse indstille til prisen. Bestyrelsen foretager den endelige nominering blandt de indstillede kandidater.

 • 11 VEDTÆGTSÆNDRINGER

Stk. 1. Forslag til vedtægtsændringer skal være udsendt til medlemmerne samtidigt med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Stk. 2. Ændringer i vedtægterne kan kun vedtages på en generalforsamling med mindst 2/3 majoritet af de fremmødte til generalforsamlingen. Hvis et forslag kun opnår simpelt flertal, men ikke nævnte kvalificerede majoritet, kan forslaget genfremsættes på en ekstraordinær generalforsamling, På denne ekstraordinære generalforsamling kan forslaget vedtages med simpel majoritet.

 • 12 FORENINGENS OPLØSNING

Stk. 1. Beslutning om foreningens ophør skal vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af foreningens medlemmer er til stede. Er dette ikke opfyldt, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med dette ene punkt på dagsordenen. Mindst 2/3 af de fremmødte skal da stemme for ophøret. Skriftlig fuldmagt er ikke gyldig. Ved foreningens ophør overgår alle aktiver til DES.

 • 13 IKRAFTTRÆDEN

Stk. 1. Vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelse.

 

Vedtægterne er godkendt på generalforsamlingen den 19.11.2021